Stadgar

Lokalgruppen i Göteborg har tagit beslut om att bilda en styrelse. För att tydliggöra styrelsens roll har gruppen skrivit följande stadgar.

§1 Organisationens namn, säte och målsättning

Organisationens namn är Ingen Människa Är illegal Göteborg. Dess säte är Göteborg. Ingen Människa Är illegal Göteborg arbetar för alla människors fria rörlighet och står som en av flera grupperingar bakom den politiska plattform som gemensamt fastställts inom det svenska riksnätverket Ingen Människa Är Illegal. Organisationen erkänner inte någon stats, organisations eller individs rätt att på något sätt begränsa människors rörelser över gränser eller stämpla detta såsom “illegal” migration. Rätten till fri rörlighet är för organisationen oskiljbar från rätten att delta i samhällslivet under jämlika förhållanden. Tills dess att nationsgränserna har avskaffats arbetar Nätverket Ingen Människa Är illegal Göteborg därför för att alla människor som befinner sig inom en stats gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter.

Organisationens verksamhet består primärt i att arbeta för människors rätt att söka och få uppehållstillstånd i Sverige samt att förändra den europeiska migrationspolitik som utestänger flyktingar och andra migranter. Denna politiska kamp förs såväl genom utåtriktad, opinionsbildande verksamhet som genom direkta aktioner och konkret stöd för enskilda migranter. Organisationens struktur är uppbyggd av olika arbetsgrupper, vilka organisatoriskt självständigt bedriver det löpande arbetet. Arbetsgrupperna är uppdelade efter olika fokusområden, men bidrar tillsammans till förverkligandet av organisationens plattform.

§2 Allmänna bestämmelser och struktur

Moment 1: Alla beslut på medlemsmöten och årsmöten fattas med kvalificerad majoritet, det vill säga att två tredjedelar av de avlagda rösterna krävs för att förslag ska antas, om inte stadgarna säger annat.

Moment 2: Samtliga arbetsgrupper i nätverket organiseras självständigt, med de beslutsstrukturer som de där aktiva medlemmarna finner passande. Arbetsgruppernas arbete ska bedrivas i enlighet med den politiska plattformen och de beslut som fattas på medlemsmöten och årsmöten. Inkluderande av ny arbetsgrupp i organisationen förutsätter godkännande av antingen medlemsmöte eller årsmöte.

Moment 3: För att samordningsgrupp och övriga valda organ skall vara beslutsmässiga skall kallelse ha gått ut till samtliga ledamöter och de närvarande ledamöternas antal skall tillsammans uppgå till minst hälften av de valda ledamöternas antal.

Moment 4: Val till förtroendeposter inom organisationen förrättas i separata, slutna val med enkel majoritet. Om enkel majoritet ej kan uppnås för en kandidat vid val av ordförande eller kassör görs omval bland de två kandidater som fått högsta röstetal. Vid val av ledamöter, revisorer, valberedare och firmatecknare utses de kandidater som vid omröstning får flest röster. Valen kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de som skall väljas och om inte närvarande medlem begär sluten omröstning.

Moment 5: Samordningsgruppen och valda organ får inte bestå av fler än 50 % män, om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Föreligger synnerliga skäl skall dessa motiveras och särskilt beslut om detta skall fattas.

Moment 6: Organisationens firma skall tecknas av två personer i förening.

Moment 7: Organisationens samordningsgrupp består av:

 • Ordförande
 • Ytterligare fyra (4) ledamöter

Moment 8: Organisationens samordningsgrupp:

 • Skall inom sig fatta beslut genom omröstning. Enkel majoritet krävs för att ett förslag ska antas.
 • Skall inom sig besluta om en arbetsordning som bidrar till en jämn arbetsbelastning för samordningsgruppens rösträttsberättigade ledamöter under verksamhetsåret.
 • Skall anordna och förbereda årsmöte och medlemsmöten. Detta inkluderar ansvar för att förfrågningar och inbjudningar besvaras och att organisationen företräds gentemot media, i debatter eller i föreläsningssammanhang när samordningsgruppen bedömer att detta är betydelsefullt. Samordningsgruppen kan delegera dessa arbetsuppgifter till andra medlemmar i organisationen men ansvarar för att de blir utförda.
 • Skall ansvara för den del av organisationens löpande verksamhet som inte hanteras av andra förtroendevalda eller någon av arbetsgrupperna. Detta inkluderar ansvar för att förfrågningar och inbjudningar besvaras, att upprätthålla kontinuerlig rotation bland medlemmarna gällande funktionen som e-postansvarig, hemsidesansvarig samt ansvara för att organisationen företräds gentemot media, i debatter eller i föreläsningssammanhang när samordningsgruppen bedömer att detta är betydelsefullt.
 • Skall aktivt tillfråga och uppmuntra enskilda medlemmar att axla ovan beskrivna ansvarsuppgifter under verksamhetsåret.
 • Skall aktivt arbeta i riktning mot en jämn arbetsfördelning bland organisationens medlemmar och att en stor andel av organisationens medlemmar axlar ansvaruppgifter internt och i utåtriktade sammanhang under verksamhetsåret.
 • Skall löpande dokumentera samordningsarbetet så att detta är lätt att följa för övriga medlemmar.
 • Skall sammanställa verksamhetsberättelse inför årsmöte.
 • Skall på förfrågan från medlem kunna rapportera om organisationens verksamhet och ekonomi.
 • Ansvarar för att årsmötes- och medlemsmötesprotokoll arkiveras.
 • Kan, då akut tidsnöd föreligger, besluta att för organisationens räkning underteckna upprop eller debattartiklar. Då akut tidsnöd föreligger kan samordningsgruppen även besluta att ge enskilda medlemmar mandat att uttala sig i hela organisationens namn. Akut tidsnöd innebär att ett beslut måste fattas mellan två medlemsmöten.

Moment 9: Samordningsgruppens beslutsmandat är begränsat till de beslutsområden som uttryckligen anges i stadgarna. I övriga fall som berör organisationen som helhet ska beslut alltid fattas genom allmän medlemsomröstning.

Moment 10: Samordningsgruppsledamot har ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för samordningsgrupp man själv tillhör.

Moment 11: Organisationens ordförande skall under verksamhetsåret vara tillgänglig för att underteckna intyg åt asylsökande och papperslösa samt officiella skrivelser och dokument i organisationens namn.

Moment 12: Kassörens uppgift är att ansvara för organisationens ekonomi, sköta in- och utbetalningar, regelbundet rapportera om föreningens ekonomiska situation till medlemmarna samt ansvara för organisationens bokföring. Kassören saknar rösträtt i samordningsgruppen.

Moment 13: Revisorernas uppgift är att kontinuerligt granska verksamheten och ekonomin.

Moment 14: Valberedarnas uppgift är att under verksamhetsåret ta emot nomineringar till förtroendeuppdrag. Inför årsmöte, extrainsatt årsmöte eller fyllnadsval ska valberedningen bedöma inkomna nomineringar samt själv aktivt söka och föreslå lämpliga kandidater till uppdrag bland organisationens medlemmar. Valberedningen bör eftersträva en balans av rotation och kontinuitet på förtroendeposterna. Valberedningen ska eftersträva bredd beträffande genus, funktion, ålder, sexualitet, etnicitet och klass inom valda organ.

Moment 15: Firmatecknarnas uppgift är att, då så krävs, underteckna kontrakt samt ingå avtal i föreningens namn.

§3 Medlemskap

Moment 1: Medlem är den som ställer sig bakom organisationens plattform och stadgar, verkar för dess politiska mål samt betalar medlemsavgift.

Moment 2: Varje medlem ska visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter och i övrigt uppträda kamratligt.

Moment 3: Varje medlem i Ingen Människa Är Illegal Göteborg:

 • har yttrande-, förslags- och rösträtt på organisationens medlems- och årsmöte
 • skall få kallelse till årsmöte
 • är valbar till alla uppdrag inom organisationen
 • har motionsrätt till årsmöte
 • har rätt att delta i den interna debatten på lika villkor

Moment 4: Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.

Moment 5: En medlem i Ingen Människa Är Illegal Göteborg kan uteslutas om denne:

 • aktivt motarbetar genomförandet av stadgeenligt fattade beslut
 • bryter mot organisationens stadgar
 • på annat sätt försöker motarbeta och skada organisationen

Moment 6: Uteslutning av medlem bestäms preliminärt av organisationens samordningsgrupp med kvalificerad (2/3) majoritet. Därefter tas det slutliga beslutet på medlemsmöte, extrainkallat medlemsmöte eller ordinarie årsmöte. För uteslutning krävs kvalificerad majoritet (2/3) bland de närvarande på medlemsmötet. Medlem kan av en enhällig samordningsgrupp avstängas från all verksamhet i organisationen i väntan på det slutgiltiga beslutet. Den berörde skall ges tillfälle att yttra sig då uteslutning diskuteras.

Moment 7: Den som tidigare blivit utesluten ur Ingen Människa Är Illegal Göteborg måste få ny ansökan om medlemskap godkänd av årsmötet.

§4 Årsmöte

Moment 1: Årsmöte är organisationens högst beslutande organ. Årsmöte skall hållas minst en gång per år. Samordningsgruppen beslutar om tid och plats för årsmöte. Kallelse, sänd via e-post, skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

Moment 2: Årsmötet består av:

 • organisationens medlemmar i den mån de vill närvara
 • samordningsgruppens ledamöter
 • valberedning
 • revisorer

Moment 3: På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • verksamhetsberättelse
 • motioner
 • ekonomisk berättelse
 • revisorernas berättelse
 • ansvarsfrihet för avgående samordningsgrupp

Moment 4: Årsmötet väljer i skilda val:

 • ordförande
 • ytterligare fyra (4) samordningsgruppsledamöter
 • kassör
 • minst en revisor
 • tre (3) valberedare
 • minst tre (3) firmatecknare, varav en bör vara ordföranden och en bör vara kassören

Antalet ledamöter i samordningsgruppen med rösträtt skall, ordföranden inkluderad, vara udda.

Moment 5: Samordningsgruppen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte skall sammankallas om minst 3/4 av på medlemsmöte närvarande medlemmar röstar för detta. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda två veckor före mötet. Om fyllnadsval till samordningsgruppen görs skall ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den aktuella tiden behandlas. Extra årsmöte kan bara ta beslut om de frågor som mötet sammankallats för.

Moment 6: Årsmötesprotokoll skall finnas tillgängligt och justerat senast fyra veckor efter årsmöte.

Moment 7: Medlemsmöte är näst årsmöte och extra årsmöte organisationens högst beslutande organ. Organisationen skall hålla medlemsmöten regelbundet. På medlemsmöte kan sympatisör adjungeras med yttrande-, förslags- och rösträtt.

§5 Antagande av stadgar

Stadgar antas av årsmötet.

§6 Stadgeändring

Moment 1: Stadgeändring kan endast göras på årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Ändringar av §6 och §7 kan endast göras på ordinarie årsmöte och måste bekräftas av därpå nästkommande ordinarie årsmöte för att vinna giltighet.

Moment 2: Stadgeändring beslutad av årsmötet eller extrainsatt årsmöte träder omedelbart i kraft.

§7 Organisationens upplösande

Moment 1: Organisationen kan upplösas efter beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om, vid ett av dessa möten, minst tio medlemmar röstar för fortsatt verksamhet skall organisationen bestå. Om organisationen upplöses skall dess tillgångar delas lika mellan Nätverket Ingen Människa Är Illegal Stockholm, Asylgruppen i Malmö och Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.