Meny Språk 

Stadgar

Lokalgruppen i Göteborg har tagit beslut om att bilda en styrelse. För att tydliggöra styrelsens roll har gruppen skrivit följande stadgar.

§1 Organisationens namn, säte och målsättning

Organisationens namn är Ingen Människa Är illegal Göteborg. Dess säte är Göteborg. Ingen Människa Är illegal Göteborg arbetar för alla människors fria rörlighet och står som en av flera grupperingar bakom den politiska plattform som gemensamt fastställts inom det svenska riksnätverket Ingen Människa Är Illegal. Organisationen erkänner inte någon stats, organisations eller individs rätt att på något sätt begränsa människors rörelser över gränser eller stämpla detta såsom “illegal” migration. Rätten till fri rörlighet är för organisationen oskiljbar från rätten att delta i samhällslivet under jämlika förhållanden. Tills dess att nationsgränserna har avskaffats arbetar Nätverket Ingen Människa Är illegal Göteborg därför för att alla människor som befinner sig inom en stats gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter.

Organisationens verksamhet består primärt i att arbeta för människors rätt att söka och få uppehållstillstånd i Sverige samt att förändra den europeiska migrationspolitik som utestänger flyktingar och andra migranter. Denna politiska kamp förs såväl genom utåtriktad, opinionsbildande verksamhet som genom direkta aktioner och konkret stöd för enskilda migranter. Organisationens struktur är uppbyggd av olika arbetsgrupper, vilka organisatoriskt självständigt bedriver det löpande arbetet. Arbetsgrupperna är uppdelade efter olika fokusområden, men bidrar tillsammans till förverkligandet av organisationens plattform.

§2 Allmänna bestämmelser och struktur

Moment 1: Alla beslut på medlemsmöten och årsmöten fattas med kvalificerad majoritet, det vill säga att två tredjedelar av de avlagda rösterna krävs för att förslag ska antas, om inte stadgarna säger annat.

Moment 2: Samtliga arbetsgrupper i nätverket organiseras självständigt, med de beslutsstrukturer som de där aktiva medlemmarna finner passande. Arbetsgruppernas arbete ska bedrivas i enlighet med den politiska plattformen och de beslut som fattas på medlemsmöten och årsmöten. Inkluderande av ny arbetsgrupp i organisationen förutsätter godkännande av antingen medlemsmöte eller årsmöte.

Moment 3: Val till förtroendeposter inom organisationen förrättas med enkel majoritet. Om enkel majoritet ej kan uppnås för en kandidat vid val av ordförande eller kassör görs omval bland de två kandidater som fått högsta röstetal. Vid val av ledamöter, revisorer, valberedare och firmatecknare utses de kandidater som vid omröstning fårflest röster. Valen kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de som skall väljas och om inte närvarande medlem begär sluten omröstning. Nätverket är att betrakta som ett platt nätverk och personer utsedda till förtroendeposter har inget beslutsmandat utöver sin egen röst vid ett medlemsmöte.

Moment 4: Organisationens firma skall tecknas av två personer i förening.

Moment 5: Organisationens ordförande skall under verksamhetsåret vara tillgänglig för att underteckna intyg åt asylsökande och papperslösa samt officiella skrivelser och dokument i organisationens namn.

Moment 6: Kassörens uppgift är att ansvara för organisationens ekonomi, sköta in- och utbetalningar, regelbundet rapportera om föreningens ekonomiska situation till medlemmarna samt ansvara för organisationens bokföring.

Moment 7: Revisorernas uppgift är att kontinuerligt granska verksamheten och ekonomin.

Moment 8: Valberedarnas uppgift är att under verksamhetsåret ta emot nomineringar till förtroendeuppdrag. Inför årsmöte, extrainsatt årsmöte eller fyllnadsval ska valberedningen bedöma inkomna nomineringar samt själv aktivt söka och föreslå lämpliga kandidater till uppdrag bland organisationens medlemmar. Valberedningen bör eftersträva en balans av rotation och kontinuitet på förtroendeposterna. Valberedningen ska eftersträva bredd beträffande genus, funktion, ålder, sexualitet, etnicitet och klass inom valda organ.

Moment 9: Firmatecknarnas uppgift är att, då så krävs, underteckna kontrakt samt ingå avtal i föreningens namn.

§3 Medlemskap

Moment 1: Medlem är den som ställer sig bakom organisationens plattform och stadgar, verkar för dess politiska mål samt betalar medlemsavgift.

Moment 2: Varje medlem ska visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter och i övrigt uppträda kamratligt.

Moment 3: Varje medlem i Ingen Människa Är Illegal Göteborg:

 • har yttrande-, förslags- och rösträtt på organisationens medlems- och årsmöte
 • skall få kallelse till årsmöte
 • är valbar till alla uppdrag inom organisationen
 • har motionsrätt till årsmöte
 • har rätt att delta i den interna debatten på lika villkor

Moment 4: Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.

Moment 5: En medlem i Ingen Människa Är Illegal Göteborg kan uteslutas om denne:

 • aktivt motarbetar genomförandet av stadgeenligt fattade beslut
 • bryter mot organisationens stadgar
 • på annat sätt försöker motarbeta och skada organisationen

Moment 6: Uteslutning av medlem bestäms på medlemsmöte, extrainkallat medlemsmöte eller ordinarie årsmöte. För uteslutning krävs kvalificerad majoritet (2/3) bland de närvarande på medlemsmötet. Den berörde skall ges tillfälle att yttra sig då uteslutning diskuteras.

Moment 7: Den som tidigare blivit utesluten ur Ingen Människa Är Illegal Göteborg måste få ny ansökan om medlemskap godkänd av årsmötet.

§4 Årsmöte

Moment 1: Årsmöte är organisationens högst beslutande organ. Årsmöte skall hållas minst en gång per år.
Medlemsmötet utser vilka som ska kalla till årsmötet samt skriva verksamhetsberättelse. Kallelse, sänd via e-post, skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

Moment 2: Årsmötet består av:

 • organisationens medlemmar i den mån de vill närvara
 • valberedning
 • revisorer eller revisorsberättelse om denne ej kan närvara

Moment 3: På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • verksamhetsberättelse
 • motioner
 • ekonomisk berättelse
 • revisorernas berättelse
 • ansvarsfrihet för avgående samordningsgrupp

Moment 4: Årsmötet väljer i skilda val:

 • ordförande
 • ytterligare två (2) – fyra (4) styrelseledamöter
 • kassör
 • minst en revisor
 • två (2) valberedare
 • minst tre (3) firmatecknare, varav en bör vara ordföranden och en bör vara kassören

Moment 5: Medlemmarna kan på medlemsmöte besluta om att kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte skall sammankallas om minst 3/4 av på medlemsmöte närvarande medlemmar röstar för detta. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda två veckor före mötet. Extra årsmöte kan bara ta beslut om de frågor som mötet sammankallats för.

Moment 6: Årsmötesprotokoll skall finnas tillgängligt och justerat senast fyra veckor efter årsmöte.

Moment 7: Medlemsmöte är näst årsmöte och extra årsmöte organisationens högst beslutande organ. Organisationen skall hålla medlemsmöten regelbundet. På medlemsmöte kan sympatisör adjungeras med yttrande-, förslags- och rösträtt.

§5 Antagande av stadgar

Stadgar antas av årsmötet.

§6 Stadgeändring

Moment 1: Stadgeändring kan endast göras på årsmöte eller extrainsatt årsmöte. För att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet eller det extra årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas.
Fråga om ändring av stadgarna måste godkännas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses vara giltig. Ändringar av §6 och §7 kan endast göras på ordinarie årsmöte och måste bekräftas av därpå nästkommande ordinarie årsmöte för att vinna giltighet.

Moment 2: Stadgeändring beslutad av årsmötet eller extrainsatt årsmöte träder omedelbart i kraft.

§7 Organisationens upplösande

Moment 1: Organisationen kan upplösas efter beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om, vid ett av dessa möten, minst tio medlemmar röstar för fortsatt verksamhet skall organisationen bestå. Om organisationen upplöses skall dess tillgångar delas lika mellan Nätverket Ingen Människa Är Illegal Stockholm, Asylgruppen i Malmö och Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.