Meny Språk 

Bosanski Hrvatski Srpski

Dobro došli na stranicu organizacije ”Niko/nitko nije ilegalan” (Ingen människa är illegal).

Mural with 'no borders no nations'

Ova stranica je za nas koji smo ubijeđeni da svi ljudi imaju pravo na slobodu kretanja po svijetu kao i pravo da žive gdje god žele na ovoj planeti.

Organizacija ”Niko/nitko nije ilegalan” se bavi pružanjem podrške i pomoći ljudima koji su, nakon dobijanja odbijenice na traženi azil, prinuđeni da žive po zemljom. Zahtijevamo da svi oni koji se nalaze u Švedskoj i koji žele da ostanu tu, dobiju stalnu boravišnu dozvolu. Vjerujemo u svijet bez državnih granica, u svijet u kome niko nije ilegalan.

Organizacija ”Niko/nitko nije ilegalan” se sastoji od lokalnih grupa u Östersund,Norrbotten, Uppsala, Stockholm i Göteborg. Sve lokalne grupe su samostalne i imaju pravo da se po svojoj želji organizuju u okviru platforme organizacije a djelatnosti pojedinih grupa se mogu međusobno razlikovati.

Preostaje puno posla da bi se pravo svih ljudi da žive gdje god žele na ovoj planeti ostvarilo. Možete doprinijeti puno bez previše zalaganja i poteškoća. Lokalnim grupama organizacije ”Niko/nitko nije ilegalan” je potrebna pomoć u između ostalog, skupljanju ostataka hrane, praćenju neke osobe ljekaru, organizaciji zabava koje npr. za cilj imaju zaustavljanje deportacija kao i pravljenju demonstracija i vođenju kampanja.

Želite li nas podržati ili vam je možda potrebna naša pomoć? U tom slučaju stupite u kontakt s nekom od lokalnih grupa!

Oni koji su zaintreresovani da budu dio pokreta za prava azilanata te koji žele da diskutuju kako da napravimo svijet bez granica, gdje bi svi imali ista socijalna, politička i ekonomska prava i dužnosti, mogu se prijaviti na otvorenu e-mail-listu organizacije. Listi se možete pridružiti kada pošaljete e-mail na adresu: [email protected].

Djelatnost

Organizacija ”Niko/nitko nije ilegalan” se bavi pravima izbjeglica i migranata, na praktičnom i političkom nivou.

Naš praktični posao jeste davanje podrške ljudima koji su se, nakon što su dobili odbijenicu na molbu za dobijanje boravišne dozvole, odlučili sakriti. Ta podrška znači npr. pratiti ih do doktora, naći im mjesto u školi za djecu, pisati novu molbu za azil i slično. Ukratko se to može opisati kao podrška u izloženoj situaciji. Takodje, dio naše djelatnosi je pomoć u hrani i sa pravnim pitanjima, te organizovanje koncerata kojim se mogu finansirati stanovi i hrana za ljude koji se kriju.

”Niko/nitko nije ilegalan” je organizacija koja u političkom smislu pokušava da skrene pažnju društva na pitanje prava azilanata i skrivenih. Mi, članovi organizacije, držimo predavanja o pravima skrivenih i o našoj djelatnosti po školama i na drugim mjestima. Mi se nalazimo na blokadama pri deportacijama a radimo i na kampanjama u mrežama posvećenim pravima migranata, organizovanim npr. od strane Flyktinggruppernas och asylkommitteérnas riksråd (FARR) (državno vijeće za grupe izbjeglica i komitet za azil), Flyktingamnesti 2005 (amnestija za izbjeglice) i Asylrörelsen (pokret azila).

Rad ove mreže ima više aspekata a svi koji podržavaju manifest mreže i žele da sudjeluju u radu su više nego dobrodošli!

Platforma

Zemlja pripada svima. Svi ljudi imaju pravo da se slobodno kreću, te da se nastane gdje god žele na svijetu. Mi svi, po principu ”radi koliko možeš, uzmi koliko ti treba”, imamo pravo da brižno i sa poštovanjem koristimo resurse društva i zemlje pod jednakim uslovima.

Organizacija ”Niko/nitko nije ilegalan” ne priznaje granice. Granice su političke konstrukcije, koje mi iz moralne dužnosti i bez interesa ne želimo da prihvatimo i podržavamo.

Netko/neko, tko/ko je rođen na jednom mjestu, nema više prava na to mjesto nego netko/neko drugi. To ne smije da bude samo vizija, nego se mora i sprovoditi u praksi. Mi ne priznajemo pravo država, organizacija ili pojedinaca da na bilo koji način ograničavaju kretanje ljudi preko granica ili da to obilježe kao ”ilegalnu” migraciju. Pravo na slobodu kretanja je za nas nerazdvojivo od prava svih nas da učestvujemo u društvenom životu pod jednakim uslovima.

Dok se granice ne ukinu, mi ćemo se boriti da svi ljudi, koji se nalaze u granicama jedne države, imaju ista socijalna, politička i ekonomska prava i iste dužnosti.

Mi se odupiremo svim političkim pokušajima, da se useljavanje i iseljavanje koristi kao uzrok da bi se potkopao nivo plata i socijalna zaštita u granicama jedne države. Kao primjer se može navest činjenica da novouseljeni rade pod gorim uvjetima/uslovima nego ostalo stanovništvo.

Organizacija ”Niko/nitko nije ilegalan” štiti pravo i dužnost svih, da aktivno učestvuju u izgradnji pravednog društva. Prava demokratija i radikalne promjene se jedino mogu izgradit iz temelja društva.

Mi, članovi, se organizujemo bez parlamenta i težimo da donosimo odluke i da djelujemo bez nekoga ko bi nas predstavljao. U organizaciji su svi članovi jednaki.

Osnovno u našem poslu je da privučemo pažnju ljudi na to kako različite strukture moći, zasnovane na polnoj, klasnoj, seksualnoj i etničkoj pripadnosti sarađuju, te da se borimo protiv toga. Mi vidimo sebe kao jedan dio globalnog pokreta, koji se već dugo bori za slobodu, solidarnost i za ravnopravnu podjelu svjetskih resursa – a protiv svih oblika vlasti.

Ovu borbu organizacija „Niko/nitko nije ilegalan“ vodi kroz: