Regeringens lagförslag för vård till papperslösa inte tillräcklig

På SvD brännpunkt skriver representanter för Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening att regeringens lagförslag för vård till papperslösa inte är tillräcklig.
Endast "vård som inte kan anstå" får ges, vilket i praktiken inte innebär vård på lika villkor. Detta leder till att vårdpersonal måste bryta mot sin yrkesetik:

 

"En grundbult i vårdprofessionernas yrkesetik är att behandla alla människor lika oavsett kön, ålder, härkomst eller social position. […] Målet är vård på lika villkor för alla människor.

 

I ljuset av denna ambition, som vi delar med regeringen, är det därför förvånande att regeringen nu föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vissa människor med behov av vård som finns i landet. Det migrationspolitiska syftet görs på detta sätt överordnat det vårdpolitiska syftet. Detta är enligt vår mening inte acceptabelt."

 

Läs hela debattartikeln här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-tvingas-bryta-mot-var-etik_8188784.svd